Skarga do UOKiK

16 stycznia 2016

AKTUALNOŚCI

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powstał w czerwcu 1990 roku pod nazwą Urząd Antymonopolowy. Celem instytucji było przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym. Był to ważny element programu reformy rynkowej. Głównym zadaniem urzędu było przeciwdziałanie zawieraniu porozumień antykonkurencyjnych i nadużywaniu dominującej pozycji na rynku, a także kontrolę koncentracji przedsiębiorców. Z biegiem lat uprawnień przybywało, by ostatecznie w 1996 roku powstał UOKiK i pod ochronę wziął także interesy konsumentów. Istotne znaczenie dla rozwoju ochrony konkurencji miała ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 15 grudnia 2000r.

Na czym polega ochrona konsumenta UOKiK?

Jako główne zadania warto wymieniać sprawdzanie produktów, które pojawiają się na rynku i monitorowanie bezpieczeństwa produkcji. Instytucja podejmuje także działania mające na celu eliminowanie praktyk, które naruszają zbiorowe interesy klientów , lub zapisów, które szkodzą klientom.

Naruszenie zbiorowych interesów ma miejsce wówczas, gdy praktyka przedsiębiorcy dotyka nieokreślonej liczby klientów (np. w przypadku takiej konstrukcji umowy, która uniemożliwi reklamację, alb stosowanie w umowie niedopuszczalnych postanowień, czy udzielanie przez firmę nie do końca zgodnych z prawdą informacji). W takich sytuacjach można złożyć do UOKiK skargę, która może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego i czekać na podjęcie stosownych działań. Warto pamiętać, o umieszczeniu swoich danych adresowych i podpisie – anonimowe skargi nie są rozpatrywane. Ponadto skarga powinna zawierać szczegółowy opis praktyk stosowanych przez firmę, wskazywać jej nazwę. Pismo wysyłamy na wskazany adres Urzędu, lub składamy osobiście w dowolnej delegaturze, czy centrali UOKiK.

Co dalej?

O ile urząd uzna skargę za zasadną, po dokładnej analizie sytuacji i zbadaniu opisanych praktyk stosowanych prze firmę, UOKiK wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie. Może albo wskazać firmie konieczne zmiany, albo nałożyć nań karę pieniężną. Możliwe też jest, w przypadku łamania przepisów prawa, skierowanie postępowania na drogę sądową. Warto wiedzieć, że osoba składająca skargę w imieniu konsumentów nie jest stroną postępowania – jest nią jedynie skarżony przedsiębiorca. Postępowanie nie zostanie wszczęte także w sytuacji (art. 105 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) , jeżeli minął rok od końca roku, w którym zaprzestano stosowania podejrzanych praktyk. UOKiK działa efektywnie i większość przedsiębiorców i konsumentów postrzega prace urzędu pozytywnie. Warto więc zgłaszać wszelkie nieprawidłowości, które dotyczą kwestii zbiorowych.

About Justyna Markowska

Justyna Markowska, 25 lat, absolwentka WSZ w Częstochowie, pasjonatka finansów i nowoczesnych technologii, od 2 lat starszy team leader w Grupie Altberger.

View all posts by Justyna Markowska
Kredyty hipoteczne Open Finance

Comments are closed.