Skarga do UOKiK

16 stycznia 2016

AKTUALNOŚCI

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powstał we wrześniu 1990 roku pod nazwą Urząd Antymonopolowy. Celem instytucji było przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym. Był to ważny element programu reformy rynkowej. Głównym zadaniem urzędu było przeciwdziałanie zawieraniu porozumień antykonkurencyjnych i nadużywaniu dominującej pozycji na rynku, a także kontrolę koncentracji przedsiębiorców. Z biegiem lat uprawnień przybywało, by ostatecznie w 1996 roku powstał UOKiK i pod ochronę wziął także interesy konsumentów. Istotne znaczenie dla rozwoju ochrony konkurencji miała ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 15 grudnia 2000r.

Na czym polega ochrona konsumenta UOKiK?

Jako główne zadania warto wymieniać sprawdzanie produktów, które pojawiają się na rynku i monitorowanie bezpieczeństwa produkcji. Instytucja podejmuje także działania mające na celu eliminowanie praktyk, które naruszają zbiorowe interesy klientów , lub zapisów, które szkodzą klientom.

Naruszenie zbiorowych interesów ma miejsce wówczas, gdy praktyka przedsiębiorcy dotyka nieokreślonej liczby klientów (np. w przypadku takiej konstrukcji umowy, która uniemożliwi reklamację, alb stosowanie w umowie niedopuszczalnych postanowień, czy udzielanie przez firmę nie do końca zgodnych z prawdą informacji). W takich sytuacjach można złożyć do UOKiK skargę, która może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego i czekać na podjęcie stosownych działań. Warto pamiętać, o umieszczeniu swoich danych adresowych i podpisie – anonimowe skargi nie są rozpatrywane. Ponadto skarga powinna zawierać szczegółowy opis praktyk stosowanych przez firmę, wskazywać jej nazwę. Pismo wysyłamy na wskazany adres Urzędu, lub składamy osobiście w dowolnej delegaturze, czy centrali UOKiK.

Co dalej?

O ile urząd uzna skargę za zasadną, po dokładnej analizie sytuacji i zbadaniu opisanych praktyk stosowanych prze firmę, UOKiK wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie. Może albo wskazać firmie konieczne zmiany, albo nałożyć nań karę pieniężną. Możliwe też jest, w przypadku łamania przepisów prawa, skierowanie postępowania na drogę sądową. Warto wiedzieć, że osoba składająca skargę w imieniu konsumentów nie jest stroną postępowania – jest nią jedynie skarżony przedsiębiorca. Postępowanie nie zostanie wszczęte także w sytuacji (art. 105 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) , jeżeli minął rok od końca roku, w którym zaprzestano stosowania podejrzanych praktyk. UOKiK działa efektywnie i większość przedsiębiorców i konsumentów postrzega prace urzędu pozytywnie. Warto więc zgłaszać wszelkie nieprawidłowości, które dotyczą kwestii zbiorowych.

About Justyna Markowska

Justyna Markowska, 25 lat, absolwentka WSZ w Częstochowie, pasjonatka finansów i nowoczesnych technologii, od 2 lat starszy team leader w Grupie Altberger.

View all posts by Justyna Markowska
Open Finance 2016

Comments are closed.